...

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU CUDPOZNAN.PL

1. Kto jest administratorem państwa danych?

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „TWÓJ STARTUP” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa).

Powyższa polityka prywatności dotyczy usług Fundacji świadczonych przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa CUD Poznań dane kontaktowe: numer telefonu 508053875, adres e-mail: kontakt@cudpoznan.pl realizowanych przez Marta Daraszkiewicz-Kalupa.

 

2. Dlaczego przetwarzamy Państwa Dane?

A. W związku z usługami świadczonymi za pośrednictwem CUD Poznań polegającymi na sprzedaży e-booków, plików audio-wideo, konsultacji, warsztatów i szkoleń. Tj. w celu zawarcia lub wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit.b Rozporządzenia), Państwa dane będą przechowywane do czasu wykonania umowy

B. W celach marketingowych i promocji produktów oferowanych przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie będących naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia). Państwa dane będą przetwarzane do czasu wyrażenia sprzeciwu.

C. Wypełniania wszelkich ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z podjętą współpracą (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia), cel ten związany jest z obowiązkami prawnymi przechowania określonych dokumentów przez czas wskazany w przepisach prawa, np.:

 • Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 1858);
 • Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 1997 nr 137 poz. 926);
 • Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. – o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2018 poz. 723).

D. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). Dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń

E. W przypadku wyrażenia zgody, Państwa dane będą przetwarzane w granicach i celu wskazanym w wyrażonej zgodzie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a). Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody

 

3. Jakie dane podlegają przetwarzaniu?

Do zawarcia umowy wymagamy podania danych na formularzu umowy / zamówienia (jeśli ich Państwo nie podadzą, nie zawrzemy umowy/ nie wykonamy zamówienia). Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umowy (jeśli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli, np. dzwonić pod numer kontaktowy).

W trakcie trwania umowy, świadcząc usługi, wchodzimy w posiadanie innych Pani/Pana danych. Pojawienie się u nas Pani/Pana danych osobowych jest konsekwencją działania naszych usług, z których Pan/Pani korzysta.

 

4. Komu zostaną udostępnione dane?

A. Organy władzy publicznej, w zakresie, w którym nie otrzymują danych w ramach konkretnego postępowania na podstawie prawa np. w związku z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy;

B. Podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Fundacji na podstawie zawartej z Fundacją umowy powierzania przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). Będą to, m.in.: Beneficjenci Fundacji, informatycy, firmy archiwizujące, firmy hostingowe;

C. Zewnętrzni administratorzy danych (tzw. Równoległy Administrator, któremu dane są udostępniane, np. radcy prawni i adwokaci, podmioty prowadzące działalność kurierską lub pocztową, podmioty nabywające wierzytelności – w razie niezapłacenia przez Państwa naszych faktur w terminie),

D. Podmioty znajdujące się poza EOG, lecz tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

a. Współpracę z podmiotami w państwach, w odniesieniu, do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;

b. Zastosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

 

5. Czy Dane są profilowane?

Informujemy, iż Państwa dane nie będą podlegać profilowaniu, czyli zautomatyzowanej analizy Pana/Pani danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań (profilowanie oznacza, np. w przypadku profilowania marketingowego określanie, którą ofertą może być Pan/Pani najbardziej zainteresowany/a w oparciu o wcześniejsze Pana/Pani wybory).

 

6. Jakie przysługują Państwu prawa?

A. Prawo dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia),

B. Prawo do sprostowania powierzonych danych osobowych, w tym ich poprawianie (art. 16 Rozporządzenia),

C. Prawo do usunięcia danych osobowych z naszych systemów tzw. „prawo do bycia zapomnianym” – jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane, mogą Państwo zażądać, abyśmy je usunęli (art. 17 Rozporządzenia),

D. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – mogą Państwo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli posiadamy nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcą Państwo, żebyśmy je usunęli, bo są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez sprzeciwu względem przetwarzania danych (art. 18 Rozporządzenia),

E. Prawo do przenoszenia danych – Mają Państwo prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv”) dane osobowe dotyczące Państwa, w których posiadaniu jesteśmy na podstawie umowy lub wyrażonej zgody. Uprawnienie to będzie przysługiwało, gdy będziemy posiadać dane w formacie elektronicznym – w przypadku posiadania danych jedynie w formie papierowej nie będą Państwo mieli możliwości skorzystania z tego uprawnienia. Mogą Państwo zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi (art. 20 Rozporządzenia),

F. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych -w każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie zgody – art. 7 ust. 3 Rozporządzenia. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody występuje poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres: kontakt@cudpoznan.pl

G. Prawo do sprzeciwu – może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes – art. 21 Rozporządzenia. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba, że wykażemy, istnienie prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, które uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności

H. Jeżeli w Państwa opinii przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

7. Kontakt

Jeśli potrzebujecie Państwo dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcecie skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt na adres e-mail: rodo@twojstartup.pl

POLITYKA COOKIES

Cookies stanowią pliki tekstowe i powstają one w sposób automatyczny za pomocą przeglądarek internetowych w momencie odwiedzania lub korzystania ze stron internetowych. Są one wysyłane przez stronę internetową i zapisywane na urządzeniu użytkownika. Za ich pomocą administrator otrzymuje informacje pozwalające między innymi na umożliwienie prawidłowego działania strony, zapewnienie bezpieczeństwa a także usprawnienie jej działania.


Administrator Danych
Administratorem danych osobowych jest FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „TWÓJ STARTUP” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467, dane kontaktowe: numer telefonu 508053875, adres e-mail: kontakt@cudpoznan.pl w związku z realizowaną przez Martę Daraszkiewicz-Kalupa zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa o nazwie CUD Poznań.


Rodzaje plików cookies
W ramach naszych stron internetowych wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:
Niezbędne/Techniczne: Niniejsze pliki są konieczne dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Pliki te są instalowane w szczególności na potrzeby zapamiętywania sesji logowania lub wypełniania formularzy, a także w celu zapamiętania czy zostałeś poinformowany o wykorzystywaniu plików cookies.

 • Funkcjonalne: Zapamiętują i dostosowują platformę do Twoich wyborów, np. pozwalają na automatyczne uzupełnienie adresu e-mail, z którego ostatnio logowano się w ramach platformy.
 • Analityczne: Pozwalają na sprawdzenie liczby wizyt i źródeł ruchu. Za ich pomocą jesteśmy w stanie ustalić które strony cieszą się popularnością a które nie. Za ich pomocą badamy statystyki i poprawiamy wydajność naszych stron. W ramach naszych stron korzystamy między innymi z rozwiązań firmy Google, Mailerchimp oraz Hotjar.
 • Marketingowe: Pozwalają na dopasowanie wyświetlanych treści reklamowych do zainteresowań użytkownika, nie tylko w ramach naszego portalu, ale też poza nim. Mogą być instalowane przez partnerów reklamowych. Na podstawie informacji z tych plików cookie i aktywności w innych serwisach jest budowany profil zainteresowań użytkownika.
 • Pliki cookies portali społecznościowych: Są to pliki cookie instalowane przez naszych partnerów, żeby dopasowywać wyświetlane treści reklamowe w mediach społecznościowych. Na ich podstawie budowany jest profil zainteresowań użytkownika. Dzięki temu wyświetlane treści są dopasowane do indywidualnych potrzeb użytkownika.


Czas Przechowywania plików Cookies
Sesyjne – są przechowywane na użytkowanym urządzeniu do czasu opuszczenia strony, np. poprzez wyłączenie przeglądarki internetowej.
Stałe – istnieją do czasu ich ręcznego usunięcia bądź upłynięcia określonego w przeglądarce czasu.

 

Rodzaj zbieranych danych
Zaliczamy do nich:

 • adres IP urządzenia z którego korzysta użytkownik
 •  typ urządzenia
 • czas przebywania na stronie
 • podjęte czynności na stronie
 • lokalizację z której dokonywane jest połączenie


Sposób wycofania zgody
Niektóre ciasteczka są pobierane przez przeglądarkę internetową w chwili wejścia na stronę internetową. W celu zablokowania możliwości pobierania ciasteczek należy zastosować metodę istniejącą dla danej przeglądarki internetowej:

 • Firefox
 • Chrome
 • Microsoft Edge
 • Safari

Brak możliwości zapisywania/odczytywania plików cookies może skutkować niepełnym i niepoprawnym działaniem strony internetowej, jednakże korzystanie ze strony będzie nadal możliwe.


Kontakt
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych lub woli skorzystania z przysługujących praw, można skontaktować się z nami pod adresami wskazanymi w punkcie “Administrator danych”

Ponadto informacje o nas i przysługujących Tobie prawach, można znaleźć pod wskazanym adresem: https://cudpoznan.pl/polityka-prywatnosci/

W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem https://uodo.gov.pl/

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY (ZGODNIE Z ART. 13 RODO)

Dbamy o wszelkie aspekty ochrony wszelkich danych osobowych przekazanych i przetwarzanych w ramach portalu CUDPOZNAN.PL oraz świadczonej usługi newslettera. Prosimy bardzo o zapoznanie się z niniejszym dokumentem – obowiązkiem informacyjnym.

Kto jest administratorem moich danych?

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Marta Daraszkiewicz-Kalupa prowadząca Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa Fundacji o nazwie CUDPOZNAN adres: Słowiańska 38c/5, 61-664 Poznań, adres e-mail: kontakt@cudpoznan.pl, w ramach Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000442857, dla której został nadany NIP: 521-364-12-11; numer REGON: 146-433-467, oraz numer BDO: 000460502

Z kim mogę się skontaktować w sprawie moich danych osobowych?

Możesz się skontaktować z Administratorem pod adresem email kontakt@cudpoznan.pl

 

Jaki jest zakres przetwarzania moich danych osobowych przez CUDPOZNAN? 

CUDPOZNAN prowadzi serwis pod adresem http://www.cudpoznan.pl i świadczy usługę newslettera. Aby świadczyć Tobie taką usługę wymagane jest podanie Twojego adresu e-mail. 

 

Jakie są cele przetwarzania danych? Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych? 

Przetwarzamy Twoje dane w celu prowadzenia serwisu oraz realizacji usługi newslettera. Celem przetwarzania jest realizacja usługi. Cele przetwarzania rozumiemy jako:  

Cele przetwarzania 

Poprzez prowadzenie serwisu i usługę newsletter dostarczamy Tobie informacji i aktualności dotyczących naszych produktów, usług oraz innych informacji handlowych. Usługę świadczymy na podstawie Twojej zgody. Przechowujemy również Twoje dane.  

Podstawy prawne przetwarzania  

art. 6 ust. 1 lit. a RODO

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

Czy moje dane są przetwarzane w inny sposób?

Nie przetwarzamy Twoich danych w inny sposób.

 

Kto jest odbiorcą lub jakie są kategorie odbiorców moich danych?

Jedynym odbiorcą danych osobowych jest CUDPOZNAN.

 

Czy moje dane będą przekazywane do państw trzecich lub instytucji międzynarodowych?

Przekazywanie danych poza obszar UE może mieć miejsce tak długo jak jest to wymagane realizacją usługi newslettera. W takich przypadkach CUDPOZNAN zawiera odpowiednie umowy na powierzenie przetwarzania danych z podmiotami, które gwarantują przetwarzanie danych zgodnie z RODO.

 

Jak długo moje dane będą przetwarzane?

Będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres niezbędny do realizacji naszych obowiązków kontraktowych wynikających z usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz przez okres realizacji ustawowych obowiązków. Jeżeli dane nie są wymagane do wypełnienia przez nas obowiązków kontraktowych lub ustawowych, są usuwane, chyba że dalsze ich przetwarzanie – przez określony czas – jest wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.

 

Czy podanie moich danych jest obowiązkowe?

Używanie naszej usługi newslettera jest dobrowolne, nie mniej jednak, żeby świadczyć Tobie tę usługę potrzebujemy Twoich danych. Brak danych powoduje brak możliwości świadczenia usług oraz wypełnienia przez nas zobowiązania do świadczenia usługi newslettera.

 

Jakie mam prawa?

Jako administrator danych zapewniamy Tobie dostęp do nich. Twoimi prawami są prawa do:

 • sprostowania Twoich danych (art. 16 RODO),
 • usunięcia danych (art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
 • sprzeciwu (art. 21 RODO),
 • jeśli ma to zastosowanie – do przeniesienia danych (art. 20 RODO),
 • złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego,
 • wycofania udzielonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych.

Możesz wycofać udzieloną nam zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w każdej chwili. Zauważ proszę, że wycofanie zgody wywoływać będzie skutek jedynie na przyszłość. Na przetwarzanie danych, które miało miejsce wcześniej, wycofanie zgody nie wpływa.

 

Co oznacza skrót RODO?

RODO –Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.